Velkommen til Årsmøte i Linderud Idrettslag

Å̊rsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.  For å̊ ha stemmerett og være valgbar må̊ et medlem ha fylt 15 å̊r, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt medlemskontingent for inneværende å̊r.

Innkalling til å̊rsmøtet ble annonsert på på̊ klubbens hjemmeside 

I tillegg til gjennomgang av styrets årsrapport, regnskapet , budsjett og valg av styrets medlemmer for den kommende perioden, legger Årsmøtet grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som har synspunkter på og ønsker å være med på og påvirke hva klubben skal fokusere på og drives, bør delta på årsmøtet. 

Det sittende styret har i stor grad stilt seg til rådighet for gjenvalg, noe vi anser som en fordel for klubben da dette sikrer kontinuiteten videre.  Det er med andre ord liten risiko for at man blir "presset" til å påta seg et verv i styret dette året dersom man selv ikke ønsker dette.  

Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Årsmøte dokumenter

 

Her finner dere de aktuelle dokumentene for det kommende årsmøtet i Linderud Håndballklubb

 


Vil du se på eldre dokumenter finner du disse under "Filarkiv"


Årsmøte

Hvem bør møte på årsmøtet?

  • Det sittende styret og sportslig ledelse har møteplikt på årsmøtet dersom det ikke bedt om fritak og fått dette godkjent.
  • Lagledere bør møte på årsmøte da dere representerer foreldrene inn mot klubben og vil ha stor nytte av den informasjonen som gis på møtet.  Det er også en flott anledning til å treffe andre i organisasjonen.
  • Minst en foreldrerepresentant for hvert lag i serien fra de forskjellig aldersgruppene.  Dette er i tillegg til lagledere og trenere fra lagene.
  • Andre som har et stort hjerte og engasjement for klubben fremtid.


Etterlysning!

Vi etterlyser noen engasjerte foreldre som kan tenke seg å bidra til driften av klubben på en best mulig måte.  Det er behov for foreldre som vil engasjere seg og bidra til de aktivitetene som også skjer utenfor styrets ansvarsområde.  Dette omfatter bl.a:

  • Drift av kiosken i Linderudhallen, inkludert ansvar for tilrettelegging, rutiner og innkjøp.
  • Arrangement og aktivtets utvalg med ansvar for planlegging og tilrettelegging av de større arrangementene vi har (Loppetass, Miniturneringer og etc)
  • Sekretariat gruppe som får ansvaret for å bemanne sekretariatet i hallen.
  • Informasjons, aktivitet og sponsorarbeide

De som bidrar i de sentrale rollene i klubben blir fritatt fra lagets egne dugnader knyttet til arrangementer i Linderudhallen.